Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn


TuanPA-4x6.jpg

Họ và tên: Phạm Anh Tuấn

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sinh ngày: 19/5/1973

Quê quán: Xã Kỳ Lâm, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du – Hà Nội

Điện thoại cơ quan

Email: phamanhtuan@mic.gov.vn

 - Giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực: Bưu chính, chuyển phát

- Giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Nội chính; Kế hoạch - Tài chính; Pháp chế; Đổi mới tổ chức, quản lý tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư, tài chính doanh ngniệp và hoạt động của các doanh nghiệp; Phòng chống tham nhũng, buôn lậu; Thực hành tiết kiệm; Thanh tra; Báo chí; Xuất bản, In và Phát hành: Thông tin cơ sở: In và Phát hành; Thông tin cơ sở; Công tác Đảng, Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh); Công tác Quốc phòng - An ninh, Quân sự của Bộ.

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Bưu chính; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Thanh tra; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Cục Báo chí; Cục Thông tin cơ sở; Cục Xuất bản, In và Phát hành.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)