Tài liệu hướng dẫn mô hình tham chiếu về kết nối mạng của Bộ, ngành, địa phương

(Mic.gov.vn) - 

(Kèm theo Công văn số 273/BTTTT-CBĐTW ngày 31/01/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông)


Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)