Kết luận thanh tra Công ty Cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn


- Kết luận 389/KL-TTra ngày 19/05/2021. Nội dung xem tại đây.

- Phụ lục báo cáo kết quả thanh tra xem tại đây.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)