Xây dựng Chính phủ điện tử lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 27/02/2022, Bộ TT&TT ban hành văn bản số 33/BC-BTTTT báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.


20220308-ta3.jpeg

Ảnh minh họa

Kết quả thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP

Theo báo cáo, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2022, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương ưu tiên nguồn lực tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; rà soát, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ các thủ tục hành chính, triển khai các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ người dân, doanh nghiệp;

Ngày 28/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 146/QĐ- TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số; phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương;

Ngày 30/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Trong đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ hoạch định chính sách; xây dựng Chính phủ điện tử; cải cách thủ tục hành chính;

Ngày 11/02/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-BTTTT phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 (Tờ trình số 04/TTr- BTTTT ngày 17/01/2022.

Các Bộ, ngành và một số tỉnh, thành phố đã kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng CPĐT/chính quyền điện tử thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số theo Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 24/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ để đẩy mạnh chỉ đạo chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Về xây dựng, hoàn thiện thể chế, Bộ Công an đã bổ sung, hoàn thiện trình Chính phủ hồ sơ Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoàn thành dự thảo 01 của Tờ trình và Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử; ngày 24/01/2022 đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Công an để xin ý kiến.

Về xây dựng nền tảng phát triển CPĐT, tính đến ngày 24/02/2022, tổng số giao dịch thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) trong tháng 02 năm 2022 là 18.205.860, tăng hơn 22 lần so với cùng kỳ tháng 02 năm 2021; trung bình hằng ngày có khoảng 758.577 giao dịch thực hiện thông qua NDXP.

Về việc xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) tạo nền tảng CPĐT. Ngày 01/07/2021, Bộ Công an đã vận hành chính thức Hệ thống CSDL quốc gia về Dân cư. Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngày 11/02/2022, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-BCA-C06 để triển khai Đề án.

Đối với CSDL về Bảo hiểm, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục tiến hành làm sạch, đồng bộ dữ liệu, bổ sung thông tin để làm giàu thêm CSDL chuyên ngành BHXH; phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội định nghĩa các nhóm thông tin cơ bản về y tế, an sinh xã hội thuộc CSDL quốc gia về Bảo hiểm quy định tại Nghị định số 43/2021/NĐ-CP; phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy định về kết nối và chia sẻ thông tin liên quan đến BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do đơn vị thuộc các bộ quản lý phù hợp với các quy định về bảo mật và an toàn thông tin, đảm bảo an ninh quốc gia; phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai thí điểm chứng thực thông tin trên sổ BHXH phù hợp với CSDL quốc gia về Bảo hiểm; đã hoàn thành việc kết nối, cung cấp số liệu với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Tính đến ngày 20/02/2022, Hệ thống CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc đã có 22.699.869 dữ liệu đăng ký khai sinh, trong đó có 6.930.083 trẻ em được cấp Số định danh cá nhân theo quy định; 4.484.820 dữ liệu đăng ký kết hôn; 3.186.774 dữ liệu đăng ký khai tử.

Xây dựng Chính phủ điện tử giúp nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; đổi mới phương thức làm việc trong cơ quan Nhà nước và hướng tới Chính phủ không giấy tờ. Theo đó, số lượng văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục liên thông văn bản quốc gia trong tháng 02/2022 là 484.521 văn bản (Gửi: 97.103 văn bản, nhận 387.418 văn bản); gấp 1,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Từ khi khai trương (12/3/2019) đến nay Hệ thống có tổng số hơn 9,5 triệu văn bản điện tử được gửi và nhận giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên Trục liên thông văn bản quốc gia;

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, trong tháng 02, Hệ thống e-Cabinet đã phục vụ 02 phiên họp Chính phủ và xử lý 23 Phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ (thay thế hơn 12 nghìn hồ sơ, tài liệu giấy). Tính đến nay, Hệ thống đã phục vụ 48 hội nghị, phiên họp của Chính phủ và thực hiện xử lý 1.057 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ (thay thế hơn 388 nghìn hồ sơ, tài liệu giấy);

Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia, Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Hệ thống đã kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, CSDL của 75 bộ, cơ quan, địa phương; 152/200 chỉ tiêu kinh tế xã hội theo Quyết định số 293/QĐ-TTg; kết nối 37 chỉ tiêu thông tin dữ liệu trực tuyến. Xây dựng kho dữ liệu tổng hợp với trên 300 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; 250 bảng hiển thị dữ liệu cho các chỉ tiêu. Tiếp tục tiến hành xây dựng và hiển thị 20 nhóm chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các bộ, cơ quan triển khai kết nối cung cấp các thông tin dữ liệu theo Quyết định số 1498/QĐ-TTg ngày 11/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp, tính đến ngày 20/02/2022, tỷ lệ DVCTT đủ kiều kiện đưa lên mức độ 4 là 97% (chiếm 52,7% tổng số thủ tục hành chính).

Từ ngày 20/01/2022 đến ngày 20/02/2022, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã có trên 38 nghìn tài khoản đăng ký; trên 6 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; trên 79 nghìn lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích từ cổng; trên 157 nghìn hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; trên 52 nghìn giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 117 tỷ đồng. Tính đến nay, Cổng đã cung cấp 3.655 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đã có hơn 1,41 triệu tài khoản đăng ký; hơn 97,9 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 4,42 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; hơn 2,88 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; hơn 578 nghìn giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 916 tỷ đồng.

Về việc xây dựng CPĐT gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân, trong tháng 02-2022, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã ghi nhận 1.260 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam; giảm 8,89% so với tháng 01 năm 2022.

Một số đề xuất, kiến nghị

Để thúc đẩy tiến độ triển khai CPĐT, phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 và Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

2. Các bộ, ngành, địa phương

a) Tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao tại Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo Công văn số 2304/BTTTT-THH ngày 29/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Hoàn thành xây dựng, tổ chức triển khai ngay các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án chuyển đổi số cho giai đoạn mới; thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia;

c) Tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trong mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp;

d) Tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp;

đ) Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hạ tầng mạng tại các bộ, ngành, địa phương bảo đảm kết nối cơ quan nhà nước 4 cấp chính quyền vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước;

e) Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng CPĐT/chính quyền điện tử thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số do người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương làm Trưởng ban theo Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 24/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

g) Phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai cung cấp, kết nối các thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1498/QĐ-TTg ngày 11/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 8426/VPCP-KSTT ngày 17/11/2021 của Văn phòng Chính phủ;

h) Tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030; ban hành Kế hoạch và thành lập Tổ Công tác thực hiện Đề án 06 theo Văn bản số 969/VPCP-KSTT ngày 15/02/2022; cung cấp dịch vụ công trực tuyến thiết yếu sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Văn bản số 856/VPCP- KSTT ngày 09/02/2022 của Văn phòng Chính phủ./. 

PV

Từ khóa: Chính phủ điện tử, Nghị quyết số 17/NQ-CP, Văn bản số 33/BC-BTTTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)