Kết luận thanh tra về việc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

 Kết luận thanh tra số 897/BTTTT-TTra ngày 14/03/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)