Tài liệu Hội nghị tuyên truyền công tác bảo vệ bí mật nhà nước và công tác văn thư lưu trữ Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022

(Mic.gov.vn) - 

 Tải file đính kèm dưới đây


 - Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành

- Tổng quan về công tác văn thư, lưu trữ 

 

Văn phòng Bộ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)