Kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2022


Năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông của 12tỉnh/TPtrực thuộc Trung ương kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động báo chí do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cung ứng trong thời gian từ tháng 3/2022đến tháng 11/2022.

Phụ lục 1: KẾT QUẢ KIỂM TRA  CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH VÀ DỊCH VỤ  CÔNG ÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH BÁO CHÍ NĂM 2022.

Phụ lục 2: KẾT QUẢ KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH VÀ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH BÁO CHÍ NĂM 2022 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)