Kết luật kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH MTV In ấn Văn phòng phẩm Danh Tiếng Phát


Kết luận kiểm tra số 43/KLKT-CXBIPH ngày 11/0/2023 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)