Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển viên chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông năm 2023

(Mic.gov.vn) - 

 Thông báo số 280/TB-HDTDVC về danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển viên chức của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông năm 2023.


Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-NXBTTTT ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023;

Căn cứ Thông báo số 215/TB-NXBTTTT ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông về việc tuyển dụng viên chức và Thông báo số 255/TB-NXBTTTT ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông về gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức năm 2023 và kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của các thí sinh dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Phiếu đăng ký dự tuyển;

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2023 của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (danh sách đính kèm). Danh sách chi tiết được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Bộ TTTT www.mic.gov.vn và website của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông www.nxbthongtintruyenthong.vn.

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông thông báo để các đơn vị liên quan và các thí sinh biết thực hiện./. 

NXB

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)