Vụ Tổ chức cán bộ


 
Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thực thi công vụ, tiền lương, cải cách hành chính, bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; thực hiện một số quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ hoặc Bộ được giao quản lý theo quy định của pháp luật.
 
Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 6)
Điện thoại: 024. 39438877; Fax: 024.39431814
 
Vụ trưởng:
Ông Phạm Minh Tiến
Email: pmtien@mic.gov.vn
 
Phó Vụ trưởng: 
- Ông Mai Ánh Hồng 
 
- Ông Đỗ Trí Dũng
Email: dotridung@mic.gov.vn
 
Vụ Tổ chức cán bộ có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 2496/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 7)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Tổ chức cán bộ không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả