Trung tâm Thông tin


Trung tâm Thông tin là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, quản lý thống nhất các hoạt động thông tin và tư liệu về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Trung tâm Thông tin là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, tổ chức thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính và chuyển đổi số của Bộ.

Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị theo quy định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Tên giao dịch: Trung tâm Thông tin.

Tên giao dịch quốc tế: Information Center (viết tắt là IC).

Địa chỉ liên hệ:

Trụ sở chính: Tầng 3, nhà B, số 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.5563457

Fax: 0243.5563457

Email: tttt@mic.gov.vn hoặc vanthutttt@mic.gov.vn

 

Giám đốc:

Ông Đỗ Công Anh

Email: dcanh@mic.gov.vn

 
Phòng Ứng dụng và Dữ liệu:

Trưởng phòng: Ông Đỗ Tiến Thắng

ĐT: 0243.5563462

Email: dtthang@mic.gov.vn

 
Phòng Hạ tầng số và An toàn an ninh mạng:
ĐT: 0243.5563460
 
Phòng Thông tin:
Trưởng phòng: Ông Tống Tuấn Minh
ĐT: 0243.5563461
Email: ttminh@mic.gov.vn
 
Phòng Hành chính - Tổng hợp:
Phó trưởng phòng phụ trách: Ông Đinh Trung Dũng
ĐT: 0243.5563457
 
Phó trưởng phòng: Bà Phan Chính Mơ
Email: pcmo@mic.gov.vn

 

Phòng Kế hoạch và phát triển: 0243.5563462

 

Hỗ trợ thông tin trên hệ thống dùng chung Văn bản điều hành, Thông tin nội bộ, Cổng Dịch vụ công:

ĐT: 024.35563462

Hỗ trợ thông tin trên Cổng Thông tin điện tử: 

ĐT: 024.35563461

Hỗ trợ Hệ thống thư điện tử công vụ:

ĐT: 024.35563460

Trung tâm Thông tin có  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 2379/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi Quyết định số 1355/QĐ-BTTTT ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 31)
BÌNH LUẬN (0)
(Tích chọn để xác nhận bạn là bạn đọc, không phải là người máy tự động)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Thông tin không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả