Thứ trưởng Phan Tâm


ThutruongPhanTam-20160325.jpg

Họ và tên: Phan Tâm

Chức vụ: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sinh ngày: 20/02/1965

Quê quán: Sơn Hà – Hương Sơn – Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du – Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024.39439058

ThutruongTam.png

- Giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; thi đua – khen thưởng và lịch sử - truyền thống; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, chất lượng thuộc lĩnh vực TT&TT; chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển ngành TT&TT.

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ KH&CN, Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Cao đẳng TT&TT, Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT, Viện Chiến lược TT&TT.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)