Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 05/06/2020

Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT

Hội nghị doanh nghiệp CNTT với nhiệm vụ triển khai Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT

Hội nghị doanh nghiệp CNTT với nhiệm vụ triển khai Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT

(05/12/2011)
Ngày 10/3/2011, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị doanh nghiệp CNTT với nhiệm vụ triển khai Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT. Hội nghị lần này được tổ chức để lấy ý kiến doanh nghiệp về các giải pháp cụ thể và các kiến nghị về chính sách hỗ trợ nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Đề án.
Doanh nghiệp và các tổ chức tại Việt Nam ngày càng coi trọng chuẩn CMMi

Doanh nghiệp và các tổ chức tại Việt Nam ngày càng coi trọng chuẩn CMMi

(05/12/2011)
Theo ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ Thông tin, Phó giám đốc Ban Quản lý các dự án công nghiệp CNTT, chuẩn CMMi ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm của không chỉ doanh nghiệp mà cả các tổ chức tại Việt Nam.

Hội Nông dân Việt Nam phát triển ứng dụng CNTT trong hệ thống Hội

(05/12/2011)
Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước của Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu tạo nền tảng phát triển Hội Nông dân điện tử, ứng dụng rộng rãi CNTT trong các cấp hội Hội Nông dân Việt Nam.

Hội Nông dân Việt Nam phát triển ứng dụng CNTT trong hệ thống Hội

(05/12/2011)
 
Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước của Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu tạo nền tảng phát triển Hội Nông dân điện tử, ứng dụng rộng rãi CNTT trong các cấp hội Hội Nông dân Việt Nam.