Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 08/12/2023

ỨNG DỤNG CNTT

Các chương trình dự án ứng dụng CNTT/Chính phủ điện tử

24/05/2011 15:02 CH Xem cỡ chữ

 

- Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tronghoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 (Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008).
- Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động củacơ quan nhà nước giai đoạn 2009 – 2010 (Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009).
- Dự án Phát triển CNTT và truyền thông tại Việt Nam, Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian thực hiện: 2006-2010.
- Dự án Hiện đại hóa Hải quan, Cơ quan chủ trì: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính, thời gian thực hiện: 2005-2010.
- Dự án Hiện đại hóa quản l. thuế (TAMP), Cơ quan chủ trì: Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, thời gian thực hiện: 2008-2013
- Dự án Hệ thống thông tin quản l. ngân sách và kho bạc (TABMIS), Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính, thời gian thực hiện 2003-2008.
- Dự án Chuẩn hóa hệ thống thông tin địa l. cơ sở quốc gia, Cơ quan chủ trì: Cục Đo đạc và bản đồ VN - Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời gian thực hiện: 2006-2008.
- Dự án Hiện đại hóa Ngân hàng và Hệ thống thanh toán; cơ quan chủ trì: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; thời gian thực hiện: 2005-2009.
- Dự án Phát triển Internet cho cộng đồng nông thôn, Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian thực hiện: 2008-2013.

Nguồn: Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2010

Lượt truy cập: 2266

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)