Danh sách tập thể điển hình tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2011-2015

7/16/2015 9:03:02 AM


 

TT

Tên tập thể
Thành tích tiêu biểu trong giai đoạn 2011-2015
1
Cục Tần số Vô tuyến điện
- Danh hiệu Anh hùng Lao động
- Huân Độc lập hạng ba
(Đơn vị được Bộ lựa chợn, giới thiệu để tuyên truyền tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX)
2
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone
- Danh hiệu Anh hùng Lao động
- Huân chương Độc lập hạng ba
(Đơn vị được Bộ lựa chợn, giới thiệu để tuyên truyền tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX)
3
Bưu điện Trung ương (nay là Cục Bưu điện Trung ương)
- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
- Danh hiệu Anh hùng Lao động
- Huân chương Độc lập hạng nhì
4
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
- Danh hiệu Anh hùng Lao động
- Cờ thi đua Chính phủ năm 2011, 2012, 2014
5
Vụ Hợp tác quốc tế
- Cờ thi đua Chính phủ năm 2014
6
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
- Huân chương Lao động hạng nhất
7
Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh
- Cờ thi đua Chính phủ năm 2011, 2012, 2014
8
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
- Cờ thi đua Chính phủ năm 2011, 2012, 2014
9
Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh
- Cờ thi đua Chính phủ năm 2011, 2012, 2014
10
Viễn thông Hà Nội
- Cờ thi đua Chính phủ năm 2011, 2012, 2014