Đề nghị phân cấp cho các Sở TTTT việc thực hiện Cấp phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp? ( Sở TTTT Đà Nẵng, Gia Lai)

12/6/2010 10:44:21 AM


Việc Bộ phân cấp cho địa phương thực hiện cấp phép trang tin điện tử tổng hợp, Bộ Tư pháp đã có ý kiến trả lời phải chờ sửa Luật Báo chí. Tuy nhiên, vừa qua Bộ TTTT đã xin ý kiến và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm phân cấp cho Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc cấp phép này.

"Tại Điều 10 Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP, Bộ đã phân cấp cho 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh”