Điều 3.2.LQ.79. Hướng dẫn thi hành

12/29/2015 2:35:00 PM


Điều 3.2.LQ.79. Hướng dẫn thi hành.
(Điều 79 Luật số 67/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007)
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.