Điều 3.2.LQ.56. Cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ cơ quan nhà nước

12/29/2015 10:42:27 AM


Điều 3.2.LQ.56. Cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ cơ quan nhà nước
(Điều 56Luật số 67/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007)
1. Cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương được thống nhất xây dựng và quản lý theo quy định của Chính phủ.
2. Kinh phí đầu tư, xây dựng, khai thác, bảo trì cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ cơ quan nhà nước lấy từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác.