Điều 3.2.LQ.44. Sử dụng nhân lực công nghệ thông tin

12/29/2015 10:26:36 AM


Điều 3.2.LQ.44. Sử dụng nhân lực công nghệ thông tin
(Điều 44Luật số 67/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007)
1. Người hoạt động chuyên trách về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước được hưởng chế độ ưu đãi về điều kiện làm việc.
2. Tiêu chuẩn ngành nghề, chức danh về công nghệ thông tin do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.