Điều 3.2.LQ.43. Chứng chỉ công nghệ thông tin

12/29/2015 10:25:15 AM


Điều 3.2.LQ.43. Chứng chỉ công nghệ thông tin
(Điều 43Luật số 67/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007)
Bộ Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định điều kiện hoạt động đào tạo công nghệ thông tin và cấp chứng chỉ công nghệ thông tin, việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam.