Điều 3.2.LQ.20. Theo dõi, giám sát nội dung thông tin số

12/25/2015 11:00:31 AM


Điều 3.2.LQ.20. Theo dõi, giám sát nội dung thông tin số
(Điều 20Luật số 67/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007)
1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát thông tin số; điều tra các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong quá trình truyền đưa hoặc lưu trữ thông tin số.
2. Tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng công nghệ thông tin không phải chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát thông tin số của tổ chức, cá nhân khác, điều tra các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong quá trình truyền đưa hoặc lưu trữ thông tin số của tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.