Danh sách đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

3/8/2016 4:41:00 PM


 Năm 2015, có 19 đơn vị phát hành xuất bản phẩm đủ điều kiện cấp xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.