Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

4/28/2016 4:08:00 PM


Nội dung tại Công văn số 99/KH-UBND ngày 22/04/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh