Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về công nghệ thông tin đối với Bộ Tài chính

9/4/2018 8:42:00 AM


Ngày 31/8/2018, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Kết luận số 582/KL-TTra về việc chấp hành pháp luật về công nghệ thông tin đối với Bộ Tài chính.

Toàn văn kết luận thanh tra xem trong tệp đính kèm.