Kết luận kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí đối với Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam và Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam

10/29/2020 2:02:00 PM


Nội dung chi tiết vui lòng xem tại tệp đính kèm.

Tại đây: Upload_Moi/2020_vn/KET-LUAN-KIE--770---777-M-TRA-TC-MOI-TRUONG-VA-DO-THI-5.pdf