Công khai nhu cầu mua sắm tài sản tập trung năm 2022

12/7/2022 10:06:00 AM


Công văn số 836b/VP-TCKT ngày 30/11/2022 về việc công khai nhu cầu mua sắm tài sản tập trung năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.