Đính chính Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng tần số đối với các khối băng tần A2 và A3

5/4/2023 2:04:00 PM


Tài liệu kèm theo:

- Văn bản đính chính thông báo đấu giá số 15/2023-A2 ngày 24/04/2023.

- Văn bản đính chính thông báo đấu giá số 15/2023-A3 ngày 24/04/2023.