Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông

4/23/2012 3:16:07 PM


Quyết định 49/2008/QĐ-BTTTT ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông