Thông tư Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

4/24/2012 10:19:28 AM


Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT ngày 01/07/2011 Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước