Quyết định của Thủ tướng Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

4/24/2012 9:45:18 AM


Quyết định số 16/2012/QĐ-TTg ngày 8/3/2012 Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện