Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

4/24/2012 9:58:58 AM


Quyết định số 16/2012/QĐ-TTg Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện