Quy định về phân loại dich vụ Viễn thông

6/29/2012 2:50:20 PM


Thông tư số 05/2012/TT-BTTTT ngày 18/5/2012 phân loại các dịch vụ viễn thông