Số liệu thuê bao Internet

5/24/2011 2:14:28 PM


 

 
T12/2009
T3/2010
Số lượng người sử dụng Internet
22.779.887
23.597.189
Số người sử dụng Internet/100 dân
26,55
27,51
Số lượng thuê bao Internet băng rộng (xDSL, CATV, Leased line…)
3.214.179
4.625.027
Số thuê bao internet băng rộng / 100 dân
3,71
5,33
Số hộ gia đình có kết nối Internet  / 100 hộ gia đình
 
11,76
12,22
Băng thông kênh kết nối quốc tế (bit/s) / 01 người sử dụng Internet
4.125
4.835
Số tên miền “.vn” đã đăng ký
133.568
148.464
Số địa chỉ Ipv4 đã cấp
6.898.176
7.042.816
Số địa chỉ Internet Ipv6 đã cấp quy đổi theo đơn vị/64
42.065.885.184/64
42.065.885.184/64

Nguồn: Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2010