Vụ Thi đua - Khen thưởng

3/10/2016 3:59:00 PM


Vụ Thi đua – Khen thưởng là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý về công tác thi đua, khen thưởng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.
 
Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 6)
Điện thoại: 024.39436577

Fax: 024.39436577
Emailvanthutdkt@mic.gov.vn
 
Vụ trưởng:
Ông Nguyễn Văn Phương
 
Phó Vụ trưởng:
- Ông Trần Văn Đăng
ĐT: 024.38261666
Email: tvdang@mic.gov.vn
 
- Ông Phạm Hùng Sinh
ĐT: 024.38226868
Email: phsinh@mic.gov.vn
 
 
Vụ Thi đua – Khen thưởng có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1222/QĐ-BTTTT ngày 25/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua – Khen thưởng.