Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/12/2023

ĐỀ MỤC BÁO CHÍ

Phạm vi Điều chỉnh

01/12/2017 13:27 CH Xem cỡ chữ

Điều 32.1.LQ.1. Phạm vi Điều chỉnh

(Điều 1 Luật số 103/2016/QH13 Báo chí ngày 05/04/2016 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)

Luật này quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí.

Điều 32.1.NĐ.1.1. Phạm vi Điều chỉnh


(Điều 1 Nghị định số 88/2012/NĐ-CP Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam ngày 23/10/2012 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2012)

Luật này quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí.

Điều 32.1.NĐ.1.1. Phạm vi Điều chỉnh

(Điều 1 Nghị định số 88/2012/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2012)

Luật này quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí.

Lượt truy cập: 1534

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)