Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/12/2023

ĐỀ MỤC BÁO CHÍ

Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí

01/12/2017 13:43 CH Xem cỡ chữ

Điều 32.1.LQ.7. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về báo chí.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về báo chí.
3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước về báo chí.
4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương.

Lượt truy cập: 3948

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)