Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 27/02/2024

ĐỀ MỤC BƯU CHÍNH

Phạm vi điều chỉnh

04/12/2017 10:36 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.1.LQ.1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động bưu chính; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động bưu chính và quản lý nhà nước về hoạt động bưu chính. 

Điều 3.1.NĐ.1.1. Phạm vi điều chỉnh

(Điều 1 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2011)

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính về đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, tem bưu chính, bồi thường thiệt hại trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Điều 3.1.TT.1.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

(Điều 1 Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/08/2011)
1. Thông tư này quy định về việc quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính.
2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ bưu chính; các tổ chức, cá nhân cung ứng, tham gia cung ứng dịch vụ bưu chính tại Việt Nam.

Lượt truy cập: 1629

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)