Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25/02/2024

ĐỀ MỤC BƯU CHÍNH

Chất lượng dịch vụ bưu chính

04/12/2017 16:38 CH Xem cỡ chữ

Điều 3.1.LQ.27. Chất lượng dịch vụ bưu chính

1. Chất lượng dịch vụ bưu chính công ích được quản lý trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính ban hành.
2. Chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công bố, áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực bưu chính.

Lượt truy cập: 2694

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )