Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/11/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định về chức năng nhiệm vụ của Phòng kiểm soát TTHC

(25/03/2011)

Triển khai Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26/01/2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông là một trong những Bộ đầu tiên ban hành Quyết định về chức năng nhiệm vụ của Phòng kiểm soát TTHC.

Bộ Thông tin và Truyền thông kiện toàn nhân sự Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

(18/03/2011)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và kiện toàn nhân sự phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
17 cơ quan chậm tổng hợp danh mục TTHC cần rút kinh nghiệm

17 cơ quan chậm tổng hợp danh mục TTHC cần rút kinh nghiệm

(22/02/2011)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu 14 Bộ và 3 cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tổng hợp Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.