Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 24/09/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Cải thiện môi trường kinh doanh nhờ thực thi chính sách tốt và duy trì cải cách

Cải thiện môi trường kinh doanh nhờ thực thi chính sách tốt và duy trì cải cách

(19/11/2010)
Giám đốc Khu vực IFC:Sự tăng bậc trên bảng xếp hạng môi trường kinh doanh thể hiện sự nỗ lực đáng ghi nhận của Chính phủ Việt Nam,  tuy nhiên quan trọng là phải tập trung vào việc triển khai các cải cách trên thực tế và duy trì động lực cải cách.