Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 04/12/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Tổ công tác chuyên trách cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai rà soát TTHC giai đoạn 2

Tổ công tác chuyên trách cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai rà soát TTHC giai đoạn 2

(18/08/2010)
Trong giai đoạn I, Bộ TT&TT đã thực hiện được những nội dung: Công bố bộ Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ Thông tin và Truyền thông theo quyết định 1135/QÐ-BTTTT ngày 14/8/2009 của Bộ trưởng Bộ TT&TT.