Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 20/01/2021

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt tinh thần “khó khăn gấp hai thì phải nỗ lực, cố gắng gấp ba”

(04/08/2020)

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2020, tổ chức vào ngày 02 tháng 7 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 105NQ-CP ngày 14/7/2020.

Tiếp tục quán triệt phương châm “ kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”

(16/07/2020)

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2020, Chính phủ yêu cầu từng bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt phương châm của năm 2020 là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”', chủ động, đổi mới cách làm, nâng cao năng lực, tranh thủ thời cơ, quyết liệt hành động, phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, tinh thần Việt Nam, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước cùng vượt qua khó khăn, thách thức; tiếp tục năng động, sáng tạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung triển khai các giả pháp cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

(16/07/2020)

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020 mới được ban hành ngày 14/7/2020, về công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đẩy mạnh ứng dụng cổng dịch vụ công Quốc gia

(16/07/2020)

Trên cơ sở Báo cáo của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về kết quả tổ chức Hội nghị Giới thiệu Cổng dịch vụ công quốc gia và những lợi ích cho doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia.