Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27/09/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Một số chỉ tiêu cụ thể các bộ, ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành trong năm 2023 về cải cách thủ tục hành chính

Một số chỉ tiêu cụ thể các bộ, ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành trong năm 2023 về cải cách thủ tục hành chính

(09/05/2023)

Tại kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành ngày 05/5/2023, các bộ, ngành, địa phương cần phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu cụ thể về cải cách thủ tục hành chính trong năm 2023 như sau:

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác cải cách thủ tục hàn chính thời gian tới

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác cải cách thủ tục hàn chính thời gian tới

(09/05/2023)

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thời gian qua, tại Thông báo số 169/TB-VPCP ban hành ngày 05/5/2023, Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã rút ra bài học kinh nghiệm cần xác định vai trò, vị trí tầm quan trọng của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện CCHC cũng như cải cách TTHC đối với người dân và doanh nghiệp; đồng thời đưa ra quan điểm chỉ đạo, điều hành trong công tác cải cách TTHC thời gian tới như sau:

Kết quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua

Kết quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua

(09/05/2023)

Theo Thông báo số 169/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 05/5/2023, Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã kết luận một số nội dung về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) như sau:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn

Hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn

(08/05/2023)

Đây là một trong những tồn tại, khó khăn, thách thức phải đối mặt, xử lý mà Chính phủ đã nêu ra tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2023 diễn ra ngày 05/5 vừa qua.