Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

TIN TỨC

Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và truyền thông

03/08/2011 15:13 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Ngày 29/07/2011, Bộ TT& TT có quyết định 1175/ QĐ- BTTTT về việc ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính của Bộ Thông tin và truyền thông. Đối tượng áp dụng của quy chế bao gồm các cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông và cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo quy chế, các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được thực hiện thông qua một trong những hình thức: văn bản, điện thoại hoặc phiếu lấy ý kiến. Văn phòng Bộ là đầu mối chủ trì chịu trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông được thực hiện thông qua các hình thức văn bản, điện thoại, thông điệp dữ liệu gửi đến trang tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://www.mic.gov.vn) tại các chuyên mục; có trách nhiệm xây dựng các mẫu văn bản phục vụ cho quá trình tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Đối với quy trình xử lý, phản ánh kiến nghị, Văn phòng Bộ có trách nhiệm dự thảo văn bản chuyển phản ánh, kiến nghị cho các cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền giải quyết trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị đối với phản ánh, kiến nghị về hành vi không tuân thủ các quy định  hành chính của cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Đối với phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận thông qua các chuyên mục trên trang tin điện tử của Bộ sẽ được chuyển tới Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận được ý kiến và quy trình xử lý thực hiện.

Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Bộ phải có trách nhiệm liên hệ, làm việc trực tiếp với cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị và thực hiện việc nghiên cứu, đánh giá, phân loại phản ánh. Đối với phản ánh, kiến nghị có đủ cơ sở xem xét xử lý, phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tiến hành xem xét quy định hành chính được phản ánh, kiến nghị trong thời gian 20 ngày làm việc. Trường hợp đặc biệt thời gian xử lý có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày.

Ngoài ra, kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị được công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ TT& TT và tổ chức lưu giữ hồ sơ về phản ánh, kiến nghị đã được xử lý theo quy định của pháp luật về văn thư lưu trữ, đồng thời lưu vào cơ sở dữ liệu điện tử.

Vũ Nhung

Lượt truy cập: 1399

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)