Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

TRẢ LỜI CÂU HỎI

Kết quả của Đề án 30 là gì?

06/12/2010 10:38 SA Xem cỡ chữ

Kết thúc giai đoạn thống kê của Đề án 30, một cơ sở dữ liệu chung về Thủ tục hành chính đang được thực hiện ở các cấp chính quyền sẽ được tập hợp để phục vụ giai đoạn rà soát, qua đó các cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp tham gia góp ý trực tiếp nhằm sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây cản trở cho hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân. Cuối năm 2010, kết thúc Đề án 30, một cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân sẽ được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Tổ công tác chuyên trách để người dân tra cứu, sử dụng và giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm tính minh bạch của thủ tục hành chính, góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đây sẽ là một cơ sở dữ liệu đầy đủ đầu tiên tại Việt Nam về thủ tục hành chính, được trình bày theo hướng dễ hiểu, dễ tuân thủ, kèm theo các văn bản quy định thủ tục hành chính, mẫu đơn mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện cần có để thực hiện các thủ tục hành chính. Nhờ đó, chi phí cho hoạt động kinh doanh tại Việt Nam sẽ giảm đáng kể, nâng cao khả năng cạnh tranh, đẩy mạnh đầu tư và góp phần tạo công ăn việc làm.

Lượt truy cập: 2217

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)