Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/12/2023

TRẢ LỜI CÂU HỎI

Làm thế nào để đảm bảo tính thống nhất của kết quả thực hiện Đề án 30?

06/12/2010 10:39 SA Xem cỡ chữ

Nhân tố quan trọng nhằm bảo đảm sự thành công của Đề án là việc áp dụng một hệ thống tiêu chuẩn chung nhất đối với mọi công việc và tất cả các bên có liên quan trong quá trình thực hiện. Đề án đã xây dựng các tiêu chí, các biểu mẫu chuẩn để áp dụng chung trong việc thống kê, rà soát các thủ tục hành chính. Theo đó tất cả các bên tham gia thực hiện Đề án, bao gồm cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các tổ công tác tại các bộ, địa phương, tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, toàn thể người dân và doanh nghiệp đều áp dụng một hệ thống tiêu chuẩn duy nhất. Điều đó cũng có nghĩa là trên 10.000 đơn vị cấp xã, gần 700 đơn vị cấp huyện, trên 1300 đơn vị cấp sở thuộc 63 tỉnh, thành phố và trên 300 đơn vị cấp vụ, cục thuộc 21 bộ, cơ quan ngang bộ sẽ cùng thực hiện thống nhất các tiêu chuẩn trong công tác thống kê và rà soát thủ tục hành chính được đặt ra trong Đề án này. Có thể nói, việc thực hiện Đề án 30 không chỉ toàn bộ hệ thống hành chính từ cấp trung ương tới cơ sở phải vào cuộc mà đòi hỏi sự tham gia tích cực của toàn xã hội.

Lượt truy cập: 2360

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)