Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 03/12/2021

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Nâng cao chất lượng các tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân hiện nay

Nâng cao chất lượng các tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân hiện nay

(03/12/2021)

Việc thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân là rất quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, do nhận thức chưa đầy đủ, tổ chức thực hiện thiếu hiệu quả, nên kết quả vẫn chưa thực sự tương xứng với chủ trương của Đảng đề ra. Cần tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, góp phần tăng cường toàn diện công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt

Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt

(03/12/2021)

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị nước ta giai đoạn 2021 - 2030. Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đặt ra đòi hỏi phải có cách thức tiến hành khoa học, bài bản và xác định lộ trình tiến hành phù hợp, hiệu quả, khả thi.

Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(02/12/2021)
 “An ninh chủ động và toàn diện” là nội dung xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Quan điểm này được phản ánh cô đọng, sâu sắc trong cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ biên. Ấn phẩm do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản và ra mắt bạn đọc tháng 11/2021.
Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

(24/11/2021)

Ngày 24/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc, do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội (Hà Nội) đến các địa phương trong cả nước, để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư tại sự kiện này.

Phát huy giá trị văn hoá, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để phát triển đất nước

Phát huy giá trị văn hoá, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để phát triển đất nước

(24/11/2021)

Phát huy cao độ những giá trị văn hoá, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước.