Kết luận kiểm tra Công ty Cổ phần Suppership Viêt Nam

 Kết luận kiểm tra số 1777/KL-TTra Công ty Cổ phần Suppership Viêt Nam 23/12/2022 của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kết luận kiểm tra Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam

 Kết luận kiểm tra số 1719/KL-TTra ngày 15/12/2022 Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam của Thanh tra Bộ.

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH công nghệ mã vạch Kỷ Nguyên

Kết luận kiểm tra số 1039/KLKT-CXBIPH ngày 11/10/2022 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH công nghệ mã vạch Kỷ Nguyên của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Nam Việt

Kết luận kiểm tra số 1170/KLKT-CXBIPH ngày 16/11/2022 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Nam Việt của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và Tin học Huynh đệ Anh Khoa

Kết luận kiểm tra số 1228/KLKT-CXBIPH ngày 30/11/2022 của Cục Xuất bản, In và Phát hành về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành của Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và Tin học Huynh đệ Anh Khoa.