Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 27/05/2022

Kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra việc chấp hành về tần số vô tuyến điện đối với Viễn thông Thanh Hóa

(16/06/2020)

Kết luận số 197/KL-TT6 ngày 10/6/2020 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI - Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ TT&TT.

Kết luận thanh tra Công ty Thủy điện Buôn Kuốp

(10/06/2020)

Kết luận thanh tra số 586/KL-TTVII, ngày 27/5/2020 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ TTTT.

Kết luận thanh tra về việc thanh tra Nhà xuất bản Thông tấn

(05/06/2020)

Kết luận số 17/KL-CXBIPH ngày 29/5/2020.